2 класс

Беларуская мова

Паважаныя бацькі!

         Дадзены дыдактычны матэрыял накіраваны на замацаванне ведаў, уменняў,навыкаў па тэме “ Правапіс [о], [э]-[а]”. Прапанаваныя заданні даюць магчымасць назіраць за вымаўленнем галосных гукаў [о],[э] ў націскных складах, гука [а] ў ненаціскных складах.

Дапішы словы "адзін" да формы "многа"

Устаўце прапушчаныялітары

Выберыце літару, якую неабходна ўставіць на месцы пропуску

 


Паважаныя бацькі!

         Дадзены дыдактычны матэрыял накіраваны на замацаванне ведаў, уменняў навыкаў па тэме “Правапіс е, ё-я”. Выконваючы такія заданні вучні вучацца не толькі вымаўляць, але і пісаць словы з е, ё-я: ставіць націск у слове, вызначаць націскны і ненаціскныя склады, ажыццяўляць выбар літары ў залежнасці  ад становішча ў слове.

      Змянісловы па ўзоры: лес- лясы; сёлы- сяло. Памятай правіла: у першым складзе перад націскам замест е, ё пішаццалітара я.

Словы пачынай набіраць з маленькай літары

Размяркуйце словы на два слупкі адпаведна правапісу

Вызначце, якая літара павінна пісацца на месцы пропуску ў словах

Выберыце літару, якую неабходна ўставіць на месцы пропуску


 Паважаныя бацькі!

      Дадзены дыдактычны матэрыял накіраваны на замацаванне ведаў, уменняў навыкаў па тэме “Гукі[у], [ў]. Правапіс слоў з ў”. Выконваючы такія заданні неабходна засяродзіць увагу вучняў на адрозненні ў артыкуляцыі гука [ў] і галоснага гука [у].

Выберыце патрэбную літару: у або ў

Размяркуйце словы на дзве групы

Растлумачце правапіс наступных слоў і разгадайце пазл

Падзяліце словы на дзве группы адпаведна іх правапісу

Устаўце літару у або ў

Правапіс у і ў


Паважаныя бацькі!

       Дадзены дыдактычны матэрыял накіраваны на ўдасканальванне навыкаў вымаўлення гукаў д – дз, т – ц. Прапанаваны матэрыял развівае ўменне вызначаць паслядоўнасць гукаў у словах, фанематычны слых.

Вызначце, якія зычныя літары патрэбна пісаць на месцы пропуску, і разгадайце пазл

Размяркуйце словы  на дзве групы

Устаў літару Д ці спалучэнне ДЗ

Прачытай  словы. Устаў літару ДЗ, Д або ДЖ у словы з прапушчанай літарай

Правапіс д, дз, т, ц


 Паважаныя бацькі!

      Дадзены дыдактычны матэрыял накіраваны на ўдасканальванне ведаў і навыкаў паміж падзелам слоў на склады і для пераносу. Прапанаваныя заданні замацоўваюць уменні вызначаць колькасць і паслядоўнасць складоў у словах.

Падзяліце словы на два слупкі ў адпаведнасці з напісаннем слоў

Вызначы, якія словы падзелены для пераносу правільна, а якія-  не

Палічы склады ў словах. Адпраў  слова на поле з адпаведнай колькасцю складоў


Паважаныя бацькі!

       Дадзены дыдактычны матэрыял накіраваны на ўдасканальванне ведаў і навыкаў пры ўжыванні апострафа, мяккага знака і раздзяляльнага мяккага знака. Пры выкананні такіх заданняў выпрацоўваюцца ўменні адрозніваць словы з раздзяляльным мяккім знакам ад слоў,  у якіх мяккі знак абазначае мяккасць зычнага і фарміраванне ўмення вымаўляць і пісаць словы з апострафам.

Падзяліце словы на групы адпаведна іх напісанню:

1) патрэбна ўставіць мяккі знак,

2) патрэбна ўставіць апостраф,

3) ні мяккі знак, ні апостраф не пішуцца.

Выберыце спачатку словы, у якіх мяккасць зычных на пісьме не абазначаецца,  а потым - у якіх абазначаецца

 

Падзяліце словы на тры групы

Устаўце мяккі знак ці апостраф


 

Паважаныя вучні і бацькі! Вашай увазе прапанаваны асноўныя правілы правапісу па беларускай мове ў выглядзе схем-апор. Матэрыял дапаможа вам хутчэй авалодаць праграмным матэрыялам і замацаваць свае веды пры падрыхтоўцы дамашніх заданняў. Поспехаў вам!

Правапіс


Правапіс літар е, ё – я

Правапіс д - дз


 Русский язык

           Ребята!Мы общаемся между собой, выступаем с монологической речью, читаем и пишем. В каждом из этих случаев предметом действия является текст – зафиксированная самыми разными способами человеческая мысль, выраженная определенной последовательностью символов.

          Данная презентация призвана проверить их уровень у учащихся в форме интерактивного теста.
         В рамках 20-ти слайдов вам будут предложены:
-19 тематических заданий по разным вопросам темы,
-К каждому заданию – по 4 варианта ответов для выбора,
-Итоговая страница с результатами тестирования.
          Среди предлагаемых заданий имеются такие, где нужно просто выбрать правильный ответ, и те, для которых ответ нужно ввести вручную в специальном поле. При выполнении упражнений вас будут сопровождать 2 веселых гнома, поддерживающих  позитивный настрой на работу.Удачи вам!

Онлайн тест. Речь. Текст


Интерактивный тренажёр «Волшебная яблоня»

Ребята! Вашему вниманию предлагаем интерактивный тренажёр «Волшебная яблоня».Данный ресурс можно использовать дома с целью закрепления и самоконтроля по изученной теме «Правописание безударных гласных в корне слова» .

Цель тренажёра: способствовать формированию умения правильно писать слова с безударными гласными в корне слова и подбирать проверочные слова. Учащиеся в занимательной форме могут проверить и закрепить свои знания по данной теме.

Удачи вам!

Интерактивный тренажёр «Волшебная яблоня»


Мультимедийная презентация-тренажёр  «Правописание парных звонких и глухих согласных»

 Ребята! Вам предлагаем мультимедийную презентацию-тренажёр «Правописание парных звонких и глухих согласных».Данный ресурс  можно использовать дома с целью закрепления и самоконтроля по теме «Парные согласные в слабой позиции».

         Цели: закрепление навыков правописания парных звонких и глухих согласных, развитие орфографической зоркости, самоконтроля при работе над заданием на персональном  компьютере.

        Удачи вам!

Правописание парных звонких и глухих согласных

Подарки для снеговиков


 Интерактивная игра-тренажёр  «Учим словарные слова»

Словарные слова, как и таблицу умножения, надо знать наизусть. Вот только таблица умножения помещается на половине тетрадной страницы, а словарные слова составляют огромный словарь: их надо учить и учить, часто возвращаясь к одному и тому же слову. Вашему вниманию предлагаю интерактивный тренажёр «Учим словарные слова».

       Цель использования: закрепление навыка правильного написания словарных слов, развитие орфографической зоркости, самоконтроля.

      Задачи: отрабатывать навык правописания слов с безударной гласной, непроверяемой ударением; воспитывать интерес к предмету и потребности в использовании и применении компьютерных программ в обучении.

      Тренажёр может быть использован  для индивидуальной работы (использование  домашнего компьютера).Словарные слова предложены для закрепления в порядке их изучения. Слайды составлены с использованием триггеров и дают задание – правильно выбрать и вставить пропущенную букву. Учащиеся выбирают   соответствующую букву. При выборе верной буквы -она перемещается на пропуск в слове, перемещение сопровождается звуковым эффектом. Переход к следующему слайду осуществляется по управляющей кнопке «стрелка».

     Удачи вам!

Учим словарные слова


Интерактивный тренажёр «Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу»

         Ребята! Вашему вниманию предлагаем интерактивный тренажёр «Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу». Данный ресурс можно использовать дома с целью закрепления и самоконтроля по изученным темам в занимательной форме.       

        Цель использования: закрепление навыка правильного написания буквосочетаний, развитие орфографической зоркости, самоконтроля.

      Удачи вам!

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 


Дорогие ребята! Загляните на этот сайт! Вашему вниманию предлагаются тексты для чтения по классам. Вы можете проверить свою технику чтения.

Ссылка на программу

Онлайн - тест .Проверка техники чтения

Удачи вам!


Памятка работы над ошибками 

 


Дорогие ребята! Загляните на эти сайты! Там вы найдете тексты произведений, стихи, сказки, познакомитесь с детскими писателями.

http://www.dedushka.net/ - онлайн-библиотека для детей

http://lukoshko.net/ - лукошко сказок

http://cofe.ru/read-ka/ - Почитай-ка!

http://ranitsa.by/index.html - дзіцячая газета "Раніца"


Тренажер “Словарные слова”

Тренажер Орфографическая горка

Тренажёр по русскому языку СЛОВАРНЫЕ СЛОВА


               Ребята! Вашему вниманию предлагаем разнообразные задания, игры и тренажёры, которые помогут вам отработать навык нахождения безударной гласной  в корне слова, требующей проверки, а также умения  подбирать проверочные слова, закрепите знания в правописании парных звонких и глухих согласных, предлогов, делении слов на слоги и правила переноса слов. Все задания предложены в игровой форме и будут вам интересны.

          Если ваш результат в выполнении упражнений вас не устраивает – повтори правила хорошенько и выполни их  снова. Упражняясь так регулярно, вы заметите, что стали писать намного грамотней!

         Желаем вам успехов!

Выбери пропущенную гласную букву.

Внимательно прочитай слова. Найди, где есть ошибки, щёлкни на это слово.

Определи, какую букву нужно вставить

Выбери проверочное слово.

Вставь пропущенные буквы

Разложи карточки с пропущенными буквами по группам: пропущена буква О, пропущена буква А.

Подбирай проверочные слова!

Вставь пропущенные буквы, устно подбери проверочное слово.

Распредели слова в три столбика

Разложи карточки с пропущенными буквами по группам: пропущена буква Е, пропущена буква И.

Вставь пропущенные буквы, устно подбери проверочные слова

Вставь в тексте пропущенные буквы.

Найди слова с безударным гласным звуком в корне.

Посмотри  видео и  постарайся запомнить, как  правильно писать безударные гласные. Ответь на все вопросы.

Какую букву нужно вставить? Почему? Вставьте пропущенные буквы.

Найди лишнее слово в каждой цепочке

Внимательно прочитай текст. Найди, где есть ошибки.

Раздели слова на 2 группы: с безударной Ии с безударной Е

Внимательно прочитай слова. Найди, где есть ошибки, щёлкни на это слово.

Найди слово с проверяемой безударной гласной в корне

Внимательно прочитай текст и выдели ошибки, щелкнув по ним левой клавишей мыши.  Спиши текст без ошибок. Обозначь все знакомые орфограммы. Желаю успехов!

Вставь пропущенную гласную и напиши слово целиком

Распредели слова по группам. В первой группе - слова с безударной гласной Е , во второй группе - слова с безударной гласной И. Для проверки нажми кнопку в левом верхнем углу "Перепроверить решение".

Найди слова с ошибками, выдели их

Вставь пропущенные буквы, устно подбери проверочное слово.

Вставь пропущенные буквы, устно подбери проверочные слова

Друзья, внимательно прочитайте слова, вставьте пропущенные буквы.

Найди в тексте слова с ошибками, выдели  их.

Найди и отметь верные ответы.

Прочитай слово.

Подумай, какая буква пропущена.

Перенеси слово  в нужное поле.

Подбери проверочное слово. Распредели слова по группам.

Вставь пропущенные буквы, подбирай устно проверочные слова.

Вставь пропущенные безударные гласные в корне,

подбирай проверочные слова.

Помни о заглавной букве.

 Списывай внимательно

Выберите, пожалуйста, букву. Устно назовите проверочное слово.

Вставь пропущенные буквы, устно подбери проверочное слово.

Найди ошибки

Вставь пропущенные безударные гласные в корне,

подбирай проверочные слова.

Помни о заглавной букве.

 Списывай внимательно

 

ПРЕДЛОГ.ПРАВОПИСАНИЕ ПРЕДЛОГОВ.

 

Выберите из списка подходящие по смыслу предлоги

Подбери к выделенным частям картинки сочетания с предлогами.

Определи, с какими словами сочетается предлог и ты сможешь посмотреть мультфильм.

Посмотри видео и постарайся запомнить, какие слова являются предлогами.

Прочитайте текст и оцени, какие предлоги использованы ошибочно. Ошибочный предлог выделяем щелчком мыши.

Прочитай текст. Выбери нужный предлог из слов данных в скобках, нажми на него.

Прочитай предложение и вставь необходимый предлог.

Выберите из списка подходящие по смыслу предлоги

Рассмотри картинку. Подбери и запиши нужный предлог. 

Расскажи, где ты видишь котят.

Выберите из списка подходящие по смыслу предлоги

Прочитайте. Вставьте пропущенные предлоги.

Вставьте пропущенные предлоги.

В таблице 6 ребусов. Чтобы разгадать зашифрованные в них слова, надо хорошо знать предлоги.

Прочитай предложение и подумай, какой предлог пропущен.

 

СЛОГ.ДЕЛЕНИЕ НА СЛОГИ.ПЕРЕНОС СЛОВ.

 

1) Выбирай игру в одиночку. В этом случае будешь играть с компьютером.

2) Назови картинку. Выбери цифру, соответствующую количеству слогов в слове,  нажми мышкой на значок V.

3) Если ты будешь отвечать правильно, то твоя лошадь к финишу придет первой.

игра

Распредели слова по группам. В первой группе- трехсложные слова, во второй группе - слова из двух слогов, а в третьей - из одного. Для проверки нажми кнопку в левом верхнем углу "Перепроверить решение".

Распредели словарные слова по группам в зависимости от количества слогов в слове.

1) Выбирай игру в одиночку. В этом случае будешь играть с компьютером.

2) Назови картинку. Выбери цифру, соответствующую количеству слогов в слове,  нажми мышкой на значок V.

3) Если ты будешь отвечать правильно, то твоя лошадь к финишу придет первой.

Игра

ПРАВОПИСАНИЕ ПАРНЫХ  ЗВОНКИХ И ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ

Почитайте слова, вставьте пропущенные буквы, подобрав проверочные слова

Вставь пропущенную согласную в  слово.

Устно вставь пропущенную букву и распредели слова по столбикам.

Вставь пропущенные буквы.

Послушай слово, для этого нажми на слова "читать вслух".

Запиши букву парного согласного звука в корне слова, которую нужно проверять.

Удачи!

Какая буква пропущена?

Какая буква пишется в конце слова? Перемести слово к выбранной букве.

Какая буква пропущена?

Части речи 2 класс. Ответь на вопросы и задания викторины. Выбери правильный ответ.

Части речи. Распредели слова, нажимая на соответствующий кубик.

Части речи. Укажите, какой частью речи будет являться каждое выделенное слово.

Части речи. Распредели части речи, угадай название сказки

Слова-предметы. Прочитайте текст. О чём идёт речь? Вставьте пропущенные слова.

Учимся задавать вопросы

Определи части речи

Учимся задавать вопросы к словам

Определяем части речи

 


Математика 

Интерактивный тренажёр-раскраска «Сложение и вычитание в переделах 100»

          Ребята! Данный ресурс можно использовать дома с целью закрепления и самоконтроля по теме «Сложение и вычитание в пределах 100» в занимательной форме.       

         Цель: закрепить навыки сложения и вычитания в пределах 100; развивать интерес к математике, активность и внимание учащихся. Материал позволяет проверить свои знания по данной теме и организовать самопроверку. 

        Удачи вам!

Сложение и вычитание в переделах 100

 


Тест «Сложение и вычитание в переделах 100»

        Ребята! Предлагаем вам  тест «Сложение и вычитание в переделах 100».  Данный ресурс можно использовать как для повторения, так и для проверки знаний учащихся.Материал позволяет проверить свои знания по данной теме и организовать самопроверку. 

         Цель: закрепить навыки сложения и вычитания в пределах 100; развивать интерес к математике, активность и внимание учащихся

        Удачи вам!

Сложение и вычитание в переделах 100 


Ребусы

         Ребята! Вашему вниманию предлагаются для разгадки ребусы. Решение ребусов поможет вам развить логическое мышление, сообразительность, смекалку, усидчивость. А также формирует внимательность, упорство в достижении цели, способствует творческому поиску чего – то нового, учит терпению, что  просто необходимо для успешной учёбы. А для вас, родители – это хорошая разрядка от трудных ежедневных проблем и замечательный способ проведения семейного досуга .Желаем вам удачи!

Ребусы

 


Тренажер Учимся быстро считать (сложение и вычитание)

Замок Времени

 

Узнай  геометрические  фигуры

Тест  по  теме  «Многоугольник»

Установить  соответствие  между  многоугольником  и  его  названием

Сложение  в  пределах  100

Сложение  с  переходом  через  десяток  однозначных  чисел

Сложение  с  переходом  через  десяток  двузначных  чисел

Сложение  и  вычитание  в  пределах  100

Сложение   и  вычитание  с  переходом  через  десяток 

Числовые  выражения

Решение  задач

Задачи  на  смекалку

Единицы  длины

Многоугольник

Ломаная